Khóa học này dành cho ứng viên Chuyên viên đào tạo để thực hiện các buổi đào tạo SLCP cho các nhà máy. Ứng viên phải hoàn thành bảy học phần và các buổi đào tạo dành cho Chuyên viên đào tạo để nhận được chứng nhận.  

Cấu trúc của khóa học:

  • Học phần 1: Giới thiệu về SLCP
  • Học phần 2: Giới thiệu về Chương trình Bền vững ITC
  • Học phần 3: Công cụ Thu thập dữ liệu
  • Học phần 4: Quá trình Xác minh
  • Học phần 5: Kiểm soát Chất lượng trong Quá trình Xác minh dữ liệu SLCP
  • Học phần 6: Hướng dẫn truy cập Cổng thông tin - Trung tâm dữ liệu SLCP
  • Học phần 7: Hiểu về vai trò của các Accredited Hosts
  • Các buổi đào tạo dành cho Chuyên viên đào tạo