Khóa học này CHỈ dành cho các cá nhân là ứng viên Chuyên gia Xác minh. Nó bao gồm bảy phần và một bài thi cuối cùng. Sau khi hoàn thành tất cả các yêu cầu của khóa học và được điểm đạt trong kỳ thi cuối cùng, các ứng viên Chuyên gia Xác minh sẽ nhận được giấy chứng nhận và được VOO chấp thuận thực hiện việc xác minh dữ liệu SLCP.  Xin lưu ý rằng việc phê duyệt phụ thuộc vào một ứng viên được VOO ủy quyền và phê duyệt ban đầu có hiệu lực trong một năm.

Cấu trúc của khóa học:

Phần 1: Giới thiệu về SLCP

Phần 2: Giới thiệu về Chương trình Bền vững ITC

Phần 3: Công cụ Thu thập Dữ liệu

Phần 4: Quy trình Xác minh và Hướng dẫn Xác minh

Phần 5: Kiểm soát Chất lượng trong Quá trình Xác minh dữ liệu SLCP

Phần 6: Cách sử dụng Cổng thông tin để Hoàn thành Quá trình SLCP

Phần 7: Gói SCORM của Máy chủ được công nhận

Bài thi cuối kỳ của ứng viên SLCP