Chúng tôi hoan nghênh tất cả các bên liên quan của SLCP hoàn thành Khóa học tổng quát (bao gồm: đại diện nhãn hàng, hiệp hội ngành, các cơ quan và tất cả những ai muốn tìm hiểu thêm về SLCP). Khóa học bao gồm bảy học phần về tất cả các khía cạnh của quy trình và hệ thống SLCP. Sau khi hoàn thành tất cả các yêu cầu của khóa học, học viên sẽ nhận được chứng chỉ.

Cấu trúc của khóa học:

  • Học phần 1: Giới thiệu về SLCP
  • Học phần 2: Giới thiệu về Chương trình Bền vững ITC
  • Học phần 3: Công cụ Thu thập dữ liệu
  • Học phần 4: Quá trình Xác minh
  • Học phần 5: Kiểm soát Chất lượng trong Quá trình Xác minh dữ liệu SLCP
  • Học phần 6: Hướng dẫn điều hướng Gateway
  • Học phần 7: Hiểu về vai trò của Accredited Hosts