Đại diện nhà máy nên hoàn thành khóa học này để nhận được chứng nhận và MÃ SỐ hoàn thành để đưa vào hồ sơ  trên Cổng thông tin của họ. Hoàn thành tất cả 7 học phần được khuyến khích, tuy nhiên, chỉ Học phần 3, Học phần 6 và Học phần 7 là băt buộc. Xin lưu ý, ba học phần bắt buộc phải hoàn thành trong phần Khóa học dành cho nhà máy và Chứng nhận để nhận được chứng nhận. 

Cấu trúc của khóa học:

  • Học phần 1: Giới thiệu về SLCP
  • Học phần 2: Giới thiệu về Chương trình Bền vững ITC
  • Học phần 3: Công cụ Thu thập dữ liệu
  • Học phần 4: Quá trình Xác minh
  • Học phần 5: Kiểm soát Chất lượng trong Quá trình Xác minh dữ liệu SLCP
  • Học phần 6: Hướng dẫn truy cập Cổng thông tin - Trung tâm dữ liệu SLCP. 
  • Học phần 7: Hiểu về vai trò của Accredited Hosts